DOG WALK Learn & Fun

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Opdrachtnemer: DOG WALK Learn & Fun. KvK- nummer: 70976783
 2. Opdrachtgever: eigenaar van de hond(en)
 3. Opdracht(en): het opvangen, uitlaten en trainen van de hond(en) van Opdrachtgever door Opdrachtnemer.
 4. Inschrijfformulier: overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever
 5. Hond: Hond van de Opdrachtgever welke door Opdrachtnemer wordt uitgelaten

Artikel 2 –  Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te wijzigen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op de informatie verstrekt in eerdere uitgaven van de Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor om, zonder opgave van reden, de hond te weigeren.
 4. Loopse teven en honden die nog geen zes maanden oud zijn kunnen niet mee met de groepswandeling.

Artikel 3 – Hond en gedrag

 1. Voor de groepswandelingen geldt, dat de hond sociaal is naar mens en soortgenoten en de basis commando’s, zit, blijf en hier goed opvolgt.
 2. De hond moet om mee te wandelen met de groep tenminste zes maanden oud zijn.
 3. Indien de hond van Opdrachtgever om welke reden dan ook niet in de groep past, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd de hond te weigeren. Uiteraard wordt Opdrachtgever hiervan in kennis gesteld en eventueel gekeken naar een individuele wandeling als oplossing.

Artikel 4 – Gezondheid

 1. Opdrachtgever dient aan te tonen dat zijn/haar hond beschermt is tegen Parvo, Hondenziekte en Hepatitis. Dit mag ook met een titerbepaling worden aangetoond. Hiervan dient Opdrachtgever aan Opdrachtnemer het entingsboekje te kunnen overleggen.
 2. Het vaccineren tegen kennelhoest en ziekte van Weil is niet verplicht. Kiest de Opdrachtgever hier niet voor, dan is de Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het oplopen van kennelhoest en ziekte van Weil.
 3. De Hond dient vrij te zijn van teken, vlooien en wormen.
 4. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid, eventuele ziekten en/of beperkingen van de hond. Loopse teven en zieke honden mogen niet mee wandelen met de groepswandelingen.
 5. Opdrachtgever machtigt Opdrachtnemer om, in geval van een ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond, een dierenarts te consulteren. De kosten hiervan komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt in dit kader zo spoedig mogelijk ingelicht.

Artikel 5 – Werkwijze

 1. De Opdrachtnemer wandelt met uw hond op de afgesproken dagen.
 2. De hond wordt tijdens de wandeling losgelaten, tenzij anders is overeengekomen.
 3. De hond dient tijdens de wandeling voorzien te zijn van een goed passende halsband. Deze wordt voorzien van een tag en lijn van Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtgever wordt verzocht de hond 2 uur voor de wandeling, of meteen na de wandeling niet te laten eten. Dit om de kans op een maagkanteling te minimaliseren.
 5. Bij ziekte of loopsheid gaat de hond niet mee met de groep. In overleg wordt er een passende oplossing gezocht. Opdrachtgever dient dit tijdig te melden.
 6. Bij extreme gladheid, extreme hitte of een weeralarm wordt er niet of aangepast gelopen. Dit is te allen tijde ter beoordeling van Opdrachtnemer.
 7. De duur van de wandeling kan aangepast worden in verband met de veiligheid van de honden. Deze beoordeling wordt gemaakt door Opdrachtnemer.
 8. Weekend wandelingen en wandelingen op feestdagen zijn op aanvraag en geen vaste dienst.

Artikel 6  – Rechten en plichten opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht het inschrijfformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.
 2. Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk jegens Opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de Opdracht is verstrekt.
 3. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond niet aanwezig is bij het afhalen, worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Bij verhindering dient de Opdrachtgever zich ten minste 24 uur van tevoren af te melden bij Opdrachtnemer. Afmeldingen na deze tijd worden volgens normaal tarief berekend en in rekening gebracht. Vakanties dienen minstens een week voor aanvang  van de nieuwe abonnementsmaand te worden aangegeven.
 5. Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat Opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond zich bevindt.
 6. De hond moet opgenomen zijn in de W.A. – verzekering van Opdrachtgever. De Opdrachtgever is en blijft als eigenaar van zijn/haar hond te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor de door zij/haar hond aangerichte schade aan anderen en/of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen.
 7. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel van Opdrachtgever aangericht door een natte of vieze hond.
 8. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er voldoende water voor de hond aanwezig is en eventueel een schone handdoek om de hond mee te kunnen drogen bij nat en vies weer.

Artikel 7 – Rechten en plichten Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer zal de hond altijd met de groots mogelijke zorg en liefde behandelen.
 2. Opdrachtnemer laat de hond bij een groepswandeling 1 uur uit.
 3. Opdrachtnemer mag de hond bij groepswandelingen onaangelijnd uitlaten, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Opdrachtgever wordt (indien nodig) door Opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van Opdrachtnemer valt.
 5. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen of te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van overmacht, zoals ziekte, slechte weersomstandigheden ( sneeuw, ijs, ijzel, extreme regenval, harde wind of warmte).
 6. Opdrachtnemer zal haar vervoermiddel regelmatig inspecteren, reinigen en desinfecteren.
 7. De sleutel van het huis van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer met de groots mogelijke zorg in bewaring gehouden ( met inachtneming van het sleutelcontract) en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuisbrengen van de hond. Er zullen geen adresgegevens bij de sleutels worden bewaard, wel de naam van de hond.
 8. Opdrachtnemer heeft te allen tijde recht tot opzegging van de Opdracht. Hiervoor hoeft geen reden te worden opgegeven.
 9. Opdrachtnemer is verplicht om op de afgesproken dagen de hond uit te laten.
 10. Opdrachtnemer laat tijdig weten wanneer zij met vakantie is.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op Opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de Opdrachtgevers van de betrokken honden gedeeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, dood, ongewenste dekkingen, aandoeningen, of iets aan de hond, voortvloeiend uit de Opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de Opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van Opdrachtnemer.
 3. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht ( bijvoorbeeld calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) Opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen, wordt Opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld. Eventuele schade ten gevolge hiervan kan niet worden verhaald op Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer zich inspannen de hond terug te vinden. In dit kader rust op Opdrachtnemer enkel een inspanningsverplichting en derhalve geen resultaatverplichting.
 5. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die Opdrachtgever lijdt als gevold van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen, is de schadevergoeding beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de Opdracht.
 6. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd.

Artikel 9 – Betalingen

 1. Alle door Opdrachtnemer verstrekte prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 2. De afgesproken vergoeding voor de diensten die DOG WALK Learn & Fun levert zullen vooraf worden gefactureerd aan de hand van een maandelijkse factuur, die door Opdrachtnemer zal worden verstuurd naar het door u opgegeven emailadres. Eventuele wijzigingen (extra wandelingen en/of uitgevallen wandelingen) die in de loop van de maand worden gedaan zullen de daaropvolgende maand worden verrekend. De betalingstermijn is 14 dagen. De betaling dient voor de vervaldatum door u te zijn voldaan.
 3. Betalingen van de 10 wandelingenkaart dienen voor aanvang van de eerste wandeling te zijn voldaan.

Artikel 10 – Wandelingenkaart en abonnement

 1. Na aanschaf van een 10 wandelingenkaart kan de Opdrachtgever 10 wandelingen inplannen.
 2. Met een 10 wandelingenkaart kunnen alleen wandelingen ingepland worden mits er plaats is in de betreffende groep.
 3. Opdrachtgever dient zelf contact op te nemen met Opdrachtnemer om een wandeling in te plannen.
 4. Een 10 wandelingenkaart heeft een geldigheidsduur van 6 maanden.
 5. Openstaande wandelingen op de 10 wandelingenkaart worden niet gerestitueerd, tenzij de hond komt te overlijden.
 6. Abonnementhouders kunnen kiezen voor een aantal wandelingen per week op vaste dagen.
 7. Abonnementhouders hebben voorrang op de wandelkaarthouders.
 8. Indien Opdrachtgever om zijn/haar moverende reden(en), geen gebruik maakt van een wandeling, terwijl Opdrachtnemer die dag wel wandelt, dan wordt de wandeling gewoon in rekening gebracht.
 9. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om Opdrachten voortijdig te beëindigen.
 10. De wandelkaart of abonnement kan direct worden beëindigd door Opdrachtgever als de hond komt te overlijden. In overige gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand
 11. Voor abonnementhouders is het mogelijk om extra wandelingen in te plannen tegen hetzelfde tarief. Deze worden in de volgende maandfactuur worden berekend.

Artikel 12 – Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle Opdrachten is het uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende of in verband met de Opdracht, welke niet in der minne kunnen worden opgelost zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats is gelegen.

Artikel 12 – Social media

1. Met het tekenen van de algemene voorwaarden gaat de Opdrachtgever ermee akkoord dat Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst foto’s en/of video’s van de hond worden gemaakt en dat deze foto’s en/of video’s worden geplaatst op de website van Opdrachtnemer en/of openbaar worden gemaakt via social media. De opdrachtgever kan te allen tijde aangeven dit liever niet te hebben.

2.Bij het openbaar maken van foto’s en/of video’s van de hond zal nimmer de naam van de opdrachtgever vermeld worden.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd als gevolg van overmacht
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden; overstromingen; diefstal; natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte van de natuurlijke persoon die namens Opdrachtnemer de overeenkomst uitvoert; verkeersbelemmeringen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; internetstoring; stroomstoring; computerinbraak; storing in het e-mailverkeer; overheidsmaatregelen.

DOG WALK Learn & Fun                                                                                             

Retranchement 40                                                                                                                           

4207ET Gorinchem

K.v.K. Nr.: 70976783 

BTW Nr: NL189504742B02 

IBAN: NL03 KNAB 0259 3531 16  t.n.v. Pure Animals                                                                                                                                                    

error: Content is protected !!